Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep artpopo.pl należący do firmy OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O, al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa.
Firma posiada numer REGON: 361532183 oraz numer NIP  5223029144

§1 Słownik
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 107, adres do korespondencji: al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, NIP: 5223029144, REGON: 361532183, nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN: 77 1140 2004 0000 3302 7569 9408, adres poczty elektronicznej: meble@artpopo.pl, numer kontaktowy: +48 510 300 219, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, administrator sklepu internetowego www.artpopo.pl
 2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O, dostępny pod adresem www.artpopo.pl, za pomocą, którego OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego  www.artpopo.pl
 4. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów wyposażenia wnętrz prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Sprzedający –  OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O.
 6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 8. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający współpracuje z przedsiębiorstwami kurierskimi UPS, K-EX

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu.
 2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.artpopo.pl
 3. Każdy towar, jaki jest oferowany w Sklepie posiada gwarancję producenta.
 4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.
 5. Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim i angielskim.
 6. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.
 7. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.
 8. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych.
 9. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 10. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny potwierdzający zawarcie Umowy. Paragon fiskalny jest każdorazowo załączany i przesyłany z zamówionym towarem. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę, która również jest załączana i przesyłana z zamówionym towarem.
 11. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§3 Składanie zamówień

 1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.artpopo.pl
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „KUP”.
 3. Po przyciśnięciu przycisku „KUP”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:
  a) Imię;
  b) Nazwisko;
  c) Adres e-mail;
  d) Telefon kontaktowy;
  e) Ulicę;
  f) Nr budynku;
  g) Nr Lokalu;
  h) Kod pocztowy;
  i) Miasto;
  j) Indywidualnie ustalone przez Zamawiającego hasło.
 4. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 5. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą przyciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Zamawiający składa zamówienie.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu następnym po złożeniu zamówienia.
 7. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayPal/ PayU lub  zaksięgowania środków na koncie w przypadku wyboru płatności przelewem.
 9. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.

§4 Zamówienia indywidualne

 1. Zamówienia indywidualne są wyceniane każdorazowo po ustaleniu szczegółów zamówienia.
 2. Przed realizacją zamówienia pobierana jest zaliczka o wartości 50% wartości zamówienia.
 3. Zamawiający jest zobowiązany dokonać płatności za pozostałe 50% wartości zamówienia po akceptacji finalnego produktu.

§5 Płatności

 1. Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
  a) Przelewem lub kartą kredytową –       rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl oraz PayPal
 3. b) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – 77 1140 2004 0000 3302 7569 9408

§6 Koszty i terminy dostawy

 1. Terminy dostawy towaru są następujące:
  a) Kurier na terytorium Polski – 1 dzień roboczy;
  b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 2-15 dni roboczych;
  c) Kurier poza terytorium Unii Europejskiej – 10-15 dni roboczych.
 2. Koszty dostawy towaru ponosi Zamawiający.

§7 Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.
 4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawa i obowiązku Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres meble@artpopo.pl .
 3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji, również w przypadku realizacji zamówień indywidualnych.
 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O, al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: meble@artpopo.pl

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną Fakturę lub paragon fiskalny.
 10. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 11. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 12. Uszkodzony towar Sprzedający naprawi uszkodzony towar, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

§10 Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone w ramach Sklepu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest OFFICYNA ART & DESIGN SP Z O O.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie składania zamówienia w Sklepie celem jego prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem:
  a) zgody użytkownika;
  b) na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 8. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 9. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 10. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez podmiot danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostępnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 6. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 8. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.